1.Bendrosios nuostatos.

Prekybos taisyklės (toliau- Taisyklės) ir su jomis sutinkantis Pirkėjas (,,Patvirtindamas užsakymą esu susipažinęs ir sutinku su internetinės parduotuvės "ikompiuteriai.lt" Taisyklėmis) yra pusės, siejamos privalomo turinio dokumento, kuriame nustatomos pirkėjo ir pardavėjo teisės bei pareigos, taip pat prekių įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei su prekyba susijusi informacija. Pardavėjui paliekama teisė keisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgiant į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie tai Pirkėjas informuojamas "ikompiuteriai.lt" puslapyje.

2. Asmens duomenų apsauga.

Internetinėje parduotuvėje "ikompiuteriai.lt" užregistruotai informacijai, susijusiai su asmens duomenų apsauga, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika ir bendrasis duomenų apsaugos reglamentas.

3. Sutarčių sudarymas.

3.1. Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis galioja nuo to momento, kai Pirkėjas, suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą "Užsakyti".

3.2. Atlikus užsakymą, prekės kaina gali kisti dėl tokių veiksnių: savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninės klaidos, papildomos su prekės pardavimu susijusios išlaidos (LR CK 6.313 str. 7 d.). Tokiu atveju Pirkėjui nesutinkant, bet kuri iš Šalių, įspėjusi apie tai kitą Šalį, turi teisę nutraukti pirkimo- pardavimo sutartį. Šalys susitaria, kad nuostoliai, susiję su sutarties nutraukimu, neatlyginami.

4. Pirkėjo teisės.

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje "ikompiuteriai.lt" pagal prekybos internetinėje parduotuvėje nustatytas taisykles.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties, apie tai pranešdamas Pardavėjui raštu (laišku, faksu ar elektroniniu paštu) ne vėliau kaip per septynias darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:

4.2.1. Garso ir vaizdo kūrinių bei fonogramų bet kokiose laikmenose, kompiuterių programų tiekimo, ir Pirkėjas pažeidė pakuotės apsaugas;

4.2.2. Kitų prekių, kurių trūkumų šalinimą, prekių keitimą, grąžinimą reglamentuoja ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. Įsakymas Nr.217 ,, Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr.58-2105), patvirtintas Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėse.

4.3. Daiktų pirkimo – pardavimo atveju Pirkėjas gali pasinaudoti šių Taisyklių 4.2 punkte nustatyta teise nutraukti sutartį, jeigu daiktas nebuvo sugadintas ar jo išvaizda iš esmės nepasikeitė.

4.4. Pardavėjas, gavęs šių taisyklių 4.2. punkte numatytą pranešimą apie sutarties atsisakymą, privalo per penkiolika dienų atsiimti daiktą ir grąžinti Pirkėjui už jį sumokėtus pinigus.

4.5. Kilus ginčui dėl daikto išvaizdos pasikeitimų ar daikto sugadinimo, Pardavėjas privalo kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos ir pateikti daiktą ekspertizei. Ekspertizės išlaidas sumoka kaltoji šalis.

5. Pirkėjo įsipareigojimai.

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių numatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Pirkėjui praradus prisijungimo duomenis, privaloma nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susiekimo priemonėmis.

5.3. Pasikeitus Pirkėjo registracijos formoje pateiktiems duomenims, privaloma nedelsiant juos atnaujinti.

5..4. Pirkėjas, naudodamasis internetine parduotuve "ikompiuteriai.lt", įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, nurodytų internetinėje parduotuvėje, o taip pat nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės.

6.1. Pirkėjui bandant pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidus savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be jokio išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti galimybę jam naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo sąranką.

6.2. Susidarius aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visiškai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pirkėjas nesumoka už prekes per tris darbo dienas.

7. Pardavėjo įsipareigojimai.

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės "ikompiuteriai.lt" teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jo asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Teisės dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.

7.4. Negalint dėl svarbių aplinkybių pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės, įsipareigojama pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti tokią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėti pinigus per darbo dienas, jeigu jau buvo atliktas išankstinis apmokėjimas. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei dėl prekės trūkumo pas tiekėjus jis negali parduoti identiško modelio, komplektacijos prekės.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai.

8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais su PVM.

8.2. Prekių kainos gali kisti, dėl tokių veiksnių kaip prekės savikainos padidėjimas (žr. Taisyklių 3.2 punktą).

8.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes:

8.3.1. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai pirkėjas perveda pinigus į "ikompiuteriai.lt" banko sąskaitą.

8.3.2. Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu – Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo (perdavimo – priėmimo) metu.

8.3.3. Pirkimas išsimokėtinai – Pirkėjas lizingo sutartį pasirašo prekių perdavimo – priėmimo metu ar sumoka pradinę įmoką, jei tokia yra numatyta.

8.4. Atsiskaitydamas 8.3.1. punkte numatyti apmokėjimo būdu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 6.3. punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

9. Prekių pristatymas.

9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą ir laiką.

9.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas negali reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

9.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui per 2-5 darbo dienas.

9.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatytos ne laikui dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (sulūžusi, įplėšta ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai atžymėti sąskaitoje faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente. Dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, turi būti surašomas laisvos formos siuntos pažeidimo aktas. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo anksčiau nustatyta tvarka.

9.7 Pristatant prekes Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu – prekes pristačiusiu kurjeriu patikrinti siuntos komplektaciją, prekių kiekį ir įsitikinti, kad pristatytos visos prekės ir tokios komplektacijos, kokia buvo užsakyta. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos komplektacijos ir tinkamo kiekio. Jei priimant prekes Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, Pirkėjas privalo tai pažymėti važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, kurį pasirašymui įteikia prekes pristatantis kurjeris, bei nedelsiant informuoti Pardavėją telefonu (per vieną valandą nuo siuntos gavimo). Pirkėjas turi teisę nepriimti tokios siuntos ir raštu pareikalauti grąžinti sumokėtus pinigus, jei buvo atliktas išankstinis apmokėjimas už prekes. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl netinkamos komplektacijos ar prekių trūkumo.

9.8. Pirkėjas grynaisiais pinigais gali atsiskaityti už prekes, kurių kaina ne didesnė nei 1500 Eur. Kitais atvejais Pirkėjas atsiskaito pervesdamas į Pardavėjo nurodytą banko sąskaitą. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis Taisyklių 4.2 punktu, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties, jis turi apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas, vadovaujantis transportavimo kompanijos išrašyta sąskaita. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtų pinigų. Jeigu įskaitymas nepadengia viso Pardavėjo reikalavimo, t.y. Pardavėjo patirtos prekių grąžinimo išlaidos viršija grąžinamos (-ų) prekės (-ių) vertę, Pirkėjas įsipareigoja per 15 dienų sumokėti Pardavėjui likusią sumą.

9.9 Informacija, susijusi su prekių pristatymu pateikiama "ikompiuteriai.lt" skyrelyje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas.

10.1. "ikompiuteriai.lt" parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme.

10.2. Pardavėjas neatsako, jei internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

10.3. Detalesnė informacija, susijusi su prekių garantinėmis sąlygomis, pateikiama internetinės parduotuvės skyrelyje "Garantiniai įsipareigojimai“.

11. Nekokybiškų prekių keitimo ir grąžinimo sąlygos.

11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

11.2. Grąžinus nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Jei Pardavėjas neturi analogiškos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.

12. Atsakomybė.

12.1. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjui registracijos formoje nepateikus tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

12.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiems asmenims. Naudojantis "ikompiuteriai.lt" teikiamomis paslaugomis trečiajam asmeniui, prisijungusiam prie internetinės parduotuvės Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir į savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.5. Esant Pardavėjo internetinėje parduotuvėje nuorodoms į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą; tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

12.6. Atsiradus žalai, šalis, pripažinta kalta, atlygina nukentėjusiajai šaliai tiesioginius nuostolius.

13. Apsikeitimas informacija.

13.1. Visus pranešimus Pardavėjas siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

13.2 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyrelyje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

14. Baigiamosios nuostatos.

14.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

14.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

14.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų numatyta tvarka.

PREKIŲ GARANTIJA IR GRĄŽINIMAS

Visoms www.ikompiuteriai.lt parduodamoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai, nurodomi tų prekių aprašymuose. Prekei sugedus garantiniu laikotarpiu, remontas atliekamas nemokamai. Garantinio aptarnavimo centrui būtina pateikti TIK pirkimo dokumentą sąskaitą-faktūrą. Pametus tokį dokumentą prašome kreiptis į mus. Garantinio aptarnavimo laikotarpis yra nurodytas "ikompiuteriai.lt" prekių aprašymuose. Pasibaigus garantiniam laikotarpiui, prekės garantiniam remontui nepriimamos. Iškilus nesklandumams dėl prekių kokybės, rekomenduojame kreiptis į įgaliotus prekių aptarnavimo centrus, priklausomai nuo prekės gamintojo: www.servicenet.lt www.servisaict.com/lt www.sks.lt www.mobiligarantija.lt www.mttc.lt

Visada galite pasiskambinti mums telefonu Rokiškyje 845851849 arba mobiliuoju telefonu 865760727, ir mes pasakysime, kur kreiptis Jūsų konkrečiu atveju.

DĖMESIO, juridiniams asmenims suteikiama visoms prekėms 12 (dvylikos) mėnesių garantinis laikotarpis, jei prie prekių aprašymo nenurodoma kitaip.

Norėdami išvengti nesusipratimų, siūlome atidžiai perskaityti prekės eksploatavimo instrukciją ( jei tokia yra). Garantija galioja tik tada, jei perdavimo dokumente teisingai ir tiksliai nurodytas prekės modelis, kiekis, pardavimo data, pardavėjo įgalioto asmens parašas. Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės eksplotavimo sąlygos.

Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217. Grąžinant netinkamos kokybės prekę, būtina pateikti įsigijimo dokumentus. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas galimas tik ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258, patvirtintu „Daiktų perdavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ nustatyta tvarka. Tuo atveju, kai tinkamos kokybės prekių grąžinimas yra galimas, grąžinant tokią prekę, būtina pateikti įsigijimo dokumentus. Prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje ir pilnos komplektacijos. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas. Kilus nesutarimams tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl prekės kokybės, pardavėjas, gavęs raštišką pirkėjo prašymą, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos dėl prekės kokybės įvertinimo, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas nedelsdamas apie tai pranešti pirkėjui.

INFORMACIJA VARTOTOJAMS APIE ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYMĄ: spauskite čia.

PAPILDOMA INFORMACIJA APIE DUOMENŲ SAUGUMĄ:

Klientų duomenys saugomi ir apdorojami laikantis galiojančių Lietuvos Respublikos asmens teisinės apsaugos įstatymo (Valstybės žinios. 2003, Nr. 15-597) direktyvų. Klientų asmeniniai duomenys yra saugomi ne ilgiau, nei tai yra būtina. Bet kuriuo metu klientas turi teisę nemokamai gauti informaciją apie savo pateiktus ir išsaugotus duomenis, juos keisti, blokuoti ar prireikus net ištrinti. Tai galima padaryti kreipiantis į mus elektroniniu paštu ikompiuteriai@ikompiuteriai.lt arba kitais nurodytais kontaktais. Norint užsiregistruoti arba užsisakyti prekių, Jums reikės pateikti savo duomenis, kurie bus naudojami tik užsakymų vykdymo ir marketingo tikslais. Jei Jūs jau esate klientas, galite prisijungti tiesiog įvedę savo elektroninio pašto adresą ir slaptažodį. Slapukuose (cookies) saugomų duomenų dėka Jums nebereikia kaskart vėl iš naujo pildyti pateiktų formų. Pasirinkta naršyklės programa Jūs patys galite administruoti savo duomenis ir, jei norite, juos užblokuoti.

Mūsų įmonė UAB “Intelektualūs kompiuteriai” yra registruota valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje ir jai suteiktas duomenų valdytojo indentifikavimo kodas P5515.